Fjellgata 23

Oslo - ferdig 1990
Etter vellykkede beboeraksjoner på 1970-tallet ble tre-byen Rodeløkka i Oslo reddet fra rasering. Reguleringsplanen som fulgte, tok sikte på å bevare bebyggelsen fra 1860-70-åra og beholde karakteren av tett, selvgrodd småby i storbyen.

Planen åpnet for tilbygg, påbygg og ny-bygg på ledige tomter og store hager.

Fjellgata 23 var en eiendom med et lite trehus i en etasje. I nabogrensen mot nord lå en av Rodeløkkas få store murhus med ruvende gavlvegger. Huset er bygget som et bofellesskap. Ved å bygge opp mot gavl-veggen oppnådde en flere forde-ler. Nybygget fortsetter og av-slutter det store murhuset, sam-tidig som det «fanger opp» det lille trehuset.

Huset åpner seg mot syd med store glassflater som gir en god passiv soloppvar-ming. Det store nybygget domi-nerer lite, og det lille trehuset er beholdt nesten intakt.

Planløsningen gir huset en åpen sosial del, med kjøkken og oppholdsrom, og en avlukket del med sove- og arbeidsrom. I det gamle trehuset er alle inn-vendige vegger og himlinger fjernet slik at det nå framtrer som et stort, åpent rom. Sam-men med bl.a. en ny stor hage-stue utgjør dette rommet den sosiale delen av huset. De priva-te rommene er bundet sammen via en åpen trapp.

Rodeløkka består av en svært sammensatt og frodig bebyggel-se, små og store hus med en fol-kelig byggeskikk. Hus er blitt påbygd, ombygd og tilbygd i hele perioden fra 1860 til i dag, med de til enhver tid tilgjenge-lige materialer og varierende formspråk. Rodeløkka bærer preg av å ha blitt til over tid. Dette nybyggets moderne form-språk tydeliggjør at Rodeløkka lever og fornyer seg.

Moderne innfylling i den gamle, verneverdige trebyen — en byfornyelse i tråd med boligaksjonenes ideer fra 1970-årene.

Detaljer

Byggets navn: Fjellgata 23
Adresse: Fjellgata, Rodeløkka, Oslo
Byggherre: Nils Christie og Knut Østbye
Arkitekt: sivilarkitekt MNAL Knut Østbye
Hovedentreprenør: Mur & graveservice AS, Enebakk v/murmester Steinar Nordahl
Byggeår: Ferdig 1990
Bruksareal: 285 m2
Finansiering: Privat